Bệnh viện phục hồi chức năng Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3838443
Email: bvdieuduongcamau@gmail.com

THÔNG BÁO Cuộc thi thiết kế Logo, Slogan Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền-Phục Hồi Chức Năng