Bệnh viện phục hồi chức năng Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3838443
Email: bvdieuduongcamau@gmail.com

THÔNG BÁO Về việc thay đổi tên Bệnh viện và mẫu dấu mới