Bệnh viện phục hồi chức năng Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3838443
Email: bvdieuduongcamau@gmail.com

DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ (VẬT TƯ Y TẾ - HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM) NĂM 2023-2024